KSM1207M

Stem Adaptor, 12mm stem x 1/2" BSP

KSM1207M